O singură profesie nu răspundea – procurorii și judecătorii. Legea nu prevedea, până acum, explicit, cum poate răspunde, pecuniar si direct, acestă categorie profesională. Exemplele erorilor judiciare,  care implica viața și soarta oamenilor și care au rămas netaxate,  sunt multiple. Cel mai răsunător caz a fost, poate, cel al lui Țundrea, dar eșecurile au continuat cu dosare ca cel al Mariei Rarinca, jurnalistului Andrei Bădin sau al omului de afaceri Sebastian Ghița.


Toate ar trebui  trecute pe o listă neagră a Justiției. Astfel de dosare, făcute „pe genunchi”, „decapând”, pentru a junge la cel la  care se impunea, a dus la  grave erori în transpunerea în practică a legilor de către judecători și procurori. Legea permitea, până acum, ca persoana care a fost vătămată să se îndrepte împotriva Statului pentru greșeala săvârșită de un magistrat. Comparată cu alte state europene,  răspunderea materială a magistraților ar trebui să nu fie diferită de prevederilor statelor respective.

I. Situația în țările membre  ale Uniunii Europene

a) În următoarele state, judec ătorul are imunitate (personal ă) – statul răspunde pentru preju dicii: Anglia; Scoția (cu anumiteexce pții pentru judecătorii locali  (justices of the peace), ofițeriiinstanțelor ( clerks of court) și procurorii).

b) În următoarele state, judec ătorul răspunde doar în cazuls ăvârșiri unor infracțiuni: Let onia; Estonia.

c) În următoarele state, judec ătorul poate răspunde pentru d ecizii luate cu rea-credință sau gravă neglije nță: Suedia; Germania; Croația; Portugalia  (acțiunea în regres se exercit ă cu avizul CSM); Italia; Serbia; Franța (acțiunea statu lui împotrivaunui magistrat  care comite o greșeală persona lă cu privire la serviciul  public de justiție este opțional și nu a fost niciodatăexercitată); Austria (cu excepția judecătorilor cel ei mai înalteCurți, care au imunitate; există un sistem  de asigurări de răspundere pr ofesională)

d) În următoarele state, nu este reglementată răspunder eamagistraților: Polonia; Cipr u.


II. Cadrul juridic european

Carta europeană privind statutul judecătorilor subliniază, la alin. 5.2, nevoia de a restrânge răspunderea civilă a judecătorilor la despăgubirea statului pentru “neglijență gravă și impardonabilă“ prin proceduri legale, cu acordul anterior al unei autorități independente cu reprezentare juridică relevantă (cum ar fi cea prezentată la alin. 43 al Opiniei CCJE nr. 1/2001).

Carta prevede că, atunci când prejudiciul pe care Statul trebuia să-l garanteze este rezultatul ignorării grosolane și inexcuzabile de către judecător a regulilor în cadrul cărora se desfășoară activitatea sa, statutul poate oferi Statului posibilitatea să îi ceară acestuia, în limitele determinate de statut, rambursarea reparării pe calea unei acțiuni jurisdicționale.

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, prin alin. 55 al Avizul nr.3, recomandă ca principiu general ca „judecătorii să fie scutiți complet de răspundere în ceea ce privește plângerile directe împotriva lor în legătură cu exercițiul de bună-credință al funcțiunii lor. Erorile juridice, fie că se referă la jurisdicție, fie la procedură, în aprecierea și aplicarea legii sau în evaluarea probelor, trebuie să fie rectificate prin apel; alte erori juridice care nu pot fi rectificate astfel (inclusiv întârzierea excesivă) trebuie, cel mult, să conducă la o plângere a litigantului nesatisfăcut împotriva statului”.

III. Standarde europene

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) – Avizul nr. 18 (2015) “Poziția puterii judecătorești și relația ei cu celelalte puteri ale statului în democrația modernă “

Judecătorii individuali și puterea judecătorească, în ansamblu, sunt răspunzători la două niveluri. În primul rând, ei sunt răspunzători față de justițiabilii particulari care se judecă în procedurile judiciare particulare. În al doilea rând, ei sunt răspunzători față de celelalte puteri ale statului și, prin intermediul acestora, față de societate, în general.

Există mai multe forme ale răspunderii. În primul rând, judecătorii răspund pentru deciziile lor prin procedura căilor de atac (“răspunderea judiciară”). În al doilea rând, judecătorii au obligația să lucreze în mod transparent. Prin organizarea ședințelor de judecată publice și prin indicarea motivelor sentințelor care sunt puse la dispoziția publicului (mai puțin în împrejurările excepționale), fiecare judecător explică justițiabililor acțiunile și deciziile sale. De asemenea, judecătorul își justifică acțiunile și în fața celorlalte puteri ale statului și a societății în general. Această formă a răspunderii poate fi descrisă ca “răspundere explicativă”. În al treilea rând, în cazul în care un judecător s-a implicat în acțiuni nepotrivite, acesta trebuie să dea socoteală în mod mai riguros, de exemplu prin aplicarea unor proceduri disciplinare și, după caz, a dreptului penal. Aceasta se cheamă “răspundere punitivă”.

Cu privire la răspunderea civilă, penală și disciplinară (ceea ce s-a numit mai sus “răspundere punitivă”), CCJE subliniază că principala reparație pentru erorile judiciare care nu implică reaua credință trebuie să fie procedura căilor de atac. De asemenea, pentru a proteja independența justiției de presiuni necuvenite, trebuie exercitată o mare atenție pentru a încadra responsabilitatea judecătorilor cu privire la răspunderea penală, civilă și disciplinară. Sarcinile de interpretare a legii, de analizare a probelor și de evaluare a faptelor, îndeplinite de un judecător pentru a soluționa cazurile nu trebuie să dea naștere la răspunderea civilă sau disciplinară a judecătorului, decât în cazuri de rea credință, culpă intenționată sau de neglijență flagrantă dovedită. De asemenea, în cazul în care statul trebuie să plătească despăgubiri unei părți din cauza lipsei administrării justiției, numai statul și nu partea în litigiu are puterea de a stabili, prin acțiune judiciară, răspunderea civilă a unui judecător.

Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) Republica Moldova Opinie amicus curiae pentru Curtea Constituțională privind dreptul de regres al statului împotriva judecătorilor (art.27 din Legea cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015) adoptată de Comisia de la Veneția la cea de-a 107-a Sesiune Plenară (Veneția, 10-11 iunie 2016).

În privința tragerii la răspundere a judecătorilor, inițiate ca urmare a pronunțării unei hotărâri a Curții, ținerea pasului cu jurisprudența Curții se poate dovedi o sarcină dificilă. Curtea susține în mod constant caracterul de instrument viu al Convenției, care trebuie interpretată în lumina condițiilor actuale de viață. Modul în care operează Curtea periodic cu doctrina instrumentului viu face dificil, pentru instanțele naționale, să prezică cum va hotărî aceasta în cazurile pe care le are pe rol. Problema juridică contestată poate fi una nouă sau specifică unei anumite jurisdicții, astfel încât jurisprudența existentă a Curții să nu ofere indicii sigure de interpretare pentru judecătorul național. Jurisprudența Curții poate fi mai mult sau mai puțin fixată sau în evoluție, în dependență de problemă și de drepturile vizate.

rootstireaActualitate/EsentialJustiţie
O singură profesie nu răspundea - procurorii și judecătorii. Legea nu prevedea, până acum, explicit, cum poate răspunde, pecuniar si direct, acestă categorie profesională. Exemplele erorilor judiciare,  care implica viața și soarta oamenilor și care au rămas netaxate,  sunt multiple. Cel mai răsunător caz a fost, poate, cel al lui...

Preluat de la EVZ