Ce este cazierul fiscal: Gestionat de ANAF, cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară. Cazierul fiscal se utilizează în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și al eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informații care relevă modul de respectare a legislației fiscale, contabile, vamale și a disciplinei financiare de către contribuabili.


Proiectul de lege al Guvernului:

Prin excepţie de la prevederea potrivit căreia la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se organizează și se gestionează istoricul contribuabililor care au fost scoși din evidența cazierului fiscal, informațiile din acest istoric fiind păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidență, în cazul contribuabilului aflat în procedura de insolvență în formă simplificată, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvență desemnat în procedură potrivit legii, inactivitatea fiscală declarată pentru următoarele situaţii:

  • nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege
  • se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia
  • organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
  • durata de funcţionare a societăţii este expirată;
  • societatea nu mai are organe statutare;
  • durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Proiectul mai prevede că în situația în care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvență, ce are calitatea de reprezentant desemnat, informații privind inactivitatea fiscală a contribuabilului pentru situațiile prevăzute mai sus, declarată anterior intrării în procedura de insolvenţă în formă simplificată, în faliment sau pronunţării ori adoptării unei hotărâri de dizolvare, acestea se scot din evidenţa cazierului fiscal, de către organul fiscal competent, la cererea practicianului în insolvență.

Organele competente să constate faptele care se înscriu în cazierul fiscal (lista mai jos) şi să aplice sancţiuni au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancţionează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat, mai spune proiectul guvernamental.

În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu următoare categorii de fapte:

  • informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară. Faptele sancționate contravențional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal.
  • informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale, după cum urmează: a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condițiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situația în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiție; b) atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvență, pronunțată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanțele care fac parte din pasivul debitorului și sunt administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală; c) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepția inactivității fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Loading…

rootstireaActualitate/EsentialPolitica
Ce este cazierul fiscal: Gestionat de ANAF, cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile,...

Preluat de la EVZ