proporție de 236,20%, fără aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu încălcarea dispozițiilor legale.

E. Din verificările efectuate de Corpul de control al primului-ministru au rezultat indicii că reprezentanții RAAPPS au disimulat ceea ce era, de fapt, închirierea Vilei nr. 28 din comuna Snagov, județul Ilfov, în baza căreia regia era obligată să încaseze, în perioada 01.01.2010 – 30.04.2016 o sumă totală de 601.450,88 EUR (64 de luni x 9.397,67 EUR), sub forma unei asocieri în participațiune cu societatea A.S., în baza căreia regia, prin SRP „Triumf”, a încasat efectiv, în aceeași perioada, o sumă totală de 141.823,45 EUR (exclusiv penalități), cauzându-se astfel o pagubă bugetului RAAPPS în cuantum de 459.627,43 EUR, reprezentând diferența dintre suma pe care regia era obligată să o încaseze, potrivit dispozițiilor legale, ca urmare a închirierii și suma efectiv încasată, în urma derulării contractului de asociere.

4. Contractul de asociere în participațiune nr. 473/06.04.1995, încheiat inițial între societățile „S” S.A. și ”I.I.E.” SRL

A. În cadrul contractului de asociere nu au fost cuprinse clauze referitoare la aportul pe care fiecare dintre asociați trebuia să îl aducă în cadrul asocierii, însă RAAPPS s-a obligat să pună la dispoziția asocierii folosința activului Vila nr. 12A și terenul aferent în suprafață de 5.019 m2 din comuna Snagov, județul Ilfov, regia urmând să primească un procent de 40% din profitul realizat, iar societatea I.I.E. s-a obligat să realizeze lucrări de amenajare, modernizări și dotări ale Vilei nr. 12A „(…) convenite de părți, vizate de organele legale abilitate și aprobate de consiliul de administrație al S.C. Snagov S.A.”, să asigure „după caz” procurarea și montarea de utilaje și alte dotări de mijloace fixe necesare realizării obiectului asocierii, precum și aprovizionarea cu produse finite, materii prime și să presteze serviciile necesare pentru îndeplinirea obiectivului contractului de asociere, societatea urmând să primească un procent de 60% din profitul realizat în cadrul asocierii.

B. În condițiile în care RAAPPS nu a desemnat reprezentanți pentru efectuarea analizei periodice a activității desfășurate în Vila nr. 12A și nici nu a efectuat astfel de analize, reprezentanții regiei au prelungit, la data de 07.08.2009, pentru cinci ani perioada contractului de asociere în participațiune nr. 473/06.04.1995.

C. Din verificările efectuate de Corpul de control al primului-ministru au rezultat indicii că reprezentanții RAAPPS au disimulat închirierea Vilei nr. 12A din comuna Snagov, județul Ilfov, în baza căreia RAAPPS era obligată să încaseze, în perioada 06.04.2010 – 

06.04.2015, o sumă totală de 711.337,80 EUR (60 de luni x 11.855,63 EUR/lună), sub forma prelungirii duratei asocierii în participațiune cu societatea L.A. S.R.L. (ulterior, societatea R.L.G S.R.L.), în baza căreia regia, prin SRP „Triumf”, a încasat efectiv, în aceeași perioada, o sumă totală de 126.123,21 EUR (exclusiv penalități), cauzându-se astfel o pagubă bugetului RAAPPS în cuantum de 585.214,59 EUR, reprezentând diferența dintre suma pe care regia era obligată să o încaseze, potrivit dispozițiilor legale, ca urmare a închirierii imobilului și suma efectiv încasată, în urma derulării contractului de asociere, prelungit prin actul adițional din 07.08.2009.

Suma totală a prejudiciilor care rezultă din constatările echipei de control, care rezultă din încheierea contractelor de asociere în participațiune de către RAAPPS este de minim 12.137.459 Lei, fără a include valoarea lipsei de folosință și profitul nerealizat.

Ce măsuri au propus inspectorii

Având în vedere aspectele prezentate în Raportul de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în legătură cu încheierea și derularea unor contracte de asociere în participațiune, au fost propuse următoarele măsuri, cu termene precise de implementare:

1. Efectuarea de către reprezentanții RAAPPS a unei analize a tuturor contractelor de asociere în participațiune aflate în derulare, încheiate de regie cu alți operatori economici.

2. Întocmirea și implementarea unei proceduri operaționale, cu criterii clare și transparente, privind încheierea și derularea contractelor de asociere în participațiune, mai ales în contextul în care regimul legal al asocierii în participațiune a devenit mai oneros în baza reglementărilor din Codul civil în vigoare

3. Reevaluarea întregii activități a RAAPPS și analizarea necesității menținerii obiectului de activitate al acesteia, prevăzut la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare.

4. Comunicarea raportului de control organelor abilitate, în funcție de cele constatate de către echipa de control. 

rootstireaActualitate/EsentialEVZ Special
proporție de 236,20%, fără aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu încălcarea dispozițiilor legale. E. Din verificările efectuate de Corpul de control al primului-ministru au rezultat indicii că reprezentanții RAAPPS au disimulat ceea ce era, de fapt, închirierea Vilei nr. 28 din comuna Snagov, județul Ilfov, în baza căreia regia...

Preluat de la EVZ