loading…

Inspectoratul General pentru Imigrari demarează procedura de ocupare prin concurs a 170 de posturi vacante, dintre care 136 cu încadrare din sursă externă și 34 prin trecere în corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare.

Cerințele de pregătire prevăzute în fișele posturilor scoase la examen/concurs sunt următoarele:

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de candidații înscriși la concurs, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate. Documentul poate fi solicitat în scris secretarului comisiei de concurs.

Cap. I Condiții cumulative necesare pentru participarea la examen/concurs

Pentru a participa la examen/concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții și cerințe:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

f) să îndeplinească condițiile de ocupare (cerințele de pregătire) prevăzute în fișele posturilor;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

l) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile;

m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

 Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca polițist, persoanele care se află în următoarele situații:

n) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

o) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Candidații declarați “admis” la examen/concurs, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Cap. II. Înscrierea la examen/concurs și documente necesare, examinarea psihologică

 Pentru înscrierea la examen/concurs, candidații vor prezenta/transmite următoarele documente:

a) cerere de înscriere adresată inspectorului general al Inspectoratului General pentru Imigrări (prin depunerea cererii de înscrierii solicitantul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001);

b) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului; (diploma de bacalaureat, foaie matricolă) (copie xerox);

c) declarație de cunoaștere și acceptare a condițiilor de recrutare;

d) curriculum vitae;

e) copie xerox a actului de identitate;

f) consimțământul candidatului pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar;

g) declarația candidatului cu privire la faptul că este de acord să fie filmat în timpul desfășurării probelor de concurs;

h) dosar cu șină;

Documentele necesare înscrierii la examen/concurs vor fi depuse personal la Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul Resurse Umane din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, București, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00, până la data de 10.10.2016.

Prin excepție, candidații care au domiciliul/reședința sau locuiesc efectiv în alte județe, cu excepția județului Ilfov, pot depune documentele necesare înscrierii la examen/concurs, personal, la structurile județene pentru imigrări sau centrele regionale de pe raza județului respectiv. În această situație se va respecta același termen și program de depunere a documentelor necesare înscrierii la examen/concurs.

Documentele necesare înscrierii transmise prin alte modalități decât cele menționate mai sus (ex. prin poștă, fax,e-mail, prin intermediul altor persoane, etc.) sau după data de 10.10.2016, ora 15.00, nu vor fi luate în considerare.

În cererea de înscriere candidații vor menționa structura în care se află posturile pentru care candidează.

 Examinarea psihologică

După încheierea perioadei de înscriere, candidații înscriși vor susține testarea psihologică. Examinarea psihologică va fi asigurată de cadre specializate din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din mun. București, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2.

Locul, data și ora desfășurării examinării psihologice vor fi stabilite după expirarea perioadei de înscriere, în funcție de numărul candidaților înscriși și vor fi comunicate în timp util prin afișare pe pagina de internet a instituției www.igi.ro, la secțiunea posturi vacante.

     Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se depun la structura la care s-a înscris candidatul în cauză, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință.           

Cap. III. Depunerea dosarelor de recrutare

 După afișarea rezultatelor la testarea psihologică, candidații declarați „apt” vor depune un dosar de recrutare care va conține următoarele documente :

a) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului; (diploma de bacalaureat);

b) copii ale carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;

c) copia livretului militar (după caz);

d) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;

e) autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului;

f) o fotografie color 9×12 cm;

g) fișa medicală-tip de încadrare în MAI;

h) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare[8];

i) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituția de învățământ în cazul absolvenților în primul an de la absolvire, din care să rezulte comportamentul și conduita candidatului în societate;

j) declarație notarială, pe propria răspundere (datată cel mai devreme la data publicării anunțului de concurs) din care să rezulte că persoana care candidează;

–  nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

–  nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

–  nu a desfășurat activități de poliție politică;

 ATENȚIE! În termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale la evaluarea psihologică, toți candidații declarați „apt” se vor prezenta la structura la care s-au înscris pentru a le fi înmânate trimiterile pentru întocmirea fișei medicale-tip de încadrare în M.A.I.

Dosarele de recrutare în volum complet vor fi depuse personal la Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul Resurse Umane din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, București, în intervalul orar 09.00-15.00, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării celor 2 zile lucrătoare pentru înmânarea trimiterilor pentru întocmirea fișei medicale-tip de încadrare în M.A.I.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/09/inspectoratul-general-pentru-imigrari-angajeaza-170-de-oameni-ce-conditii-trebuie-sa-indeplineasca-cei-interesati-29412.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/09/inspectoratul-general-pentru-imigrari-angajeaza-170-de-oameni-ce-conditii-trebuie-sa-indeplineasca-cei-interesati-29412-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
loading... ...

Preluat de la romania ntv